واتساپ اطلس پیدایش

اطلس پیدایش در رسانه ها

تأثیر داروهای فوق رقیق بر رشد و متابولیسم گیاه برنج و انتشار آن در مقاله بین المللی The Influence of Ultra-High Diluted Compounds on the Growth and the Metabolites of Oriza sativa L

برای اولین بار پروژه تحقیقاتی داروهای هومیوپاتی برای گیاه برنج با عنوان پاسخ‌های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج (Oryza sative) تحت

ادامه مطلب »